Buổi sinh hoạt kỹ năng sống tại Trường THCS Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh.

Trường THCS Suối Hoa giáo dục kỹ năng sống cho học sinh

Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trong nhà trường là một trong những vấn đề quan trọng trong mục tiêu giáo dục toàn diện. Những năm qua, ngoài việc cung... Read more »